Ju Jutsu

Contact

Georg Janzen


6th Dan Connelly Ju Jitsu,
3rd Dan Ju no Jutsu,
1st Dan Taekwondo

1st chair man
coach on friday training


gfjanzen@gmail.com

Dieter Fuß


5th Dan Connelly Ju Jitsu,
2nd Dan Juno Jutsu

coach on wednesday training


kadieter@freenet.de

Michael Griebel


2nd Dan Juno Jutsu,
1st Kyu Connelly Ju Jitsu

webmaster


michael.gras@gmx.net